กิจกรรมมูลนิธิ

             มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ จัดตั้งเมื่อ 24 ธันวาคม 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม และผู้ยากไร้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย การให้โลงศพฟรีแก่ศพอนาถา พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดให้  1 คืน ฟรี ซึ่งนับตั้งแต่การดำเนินโครงการนี้มา ได้ให้การสงเคราะห์แก่ศพผู้ยากไร้นับร้อยราย

Add Bun Bank Foundation was established on December 24, 2551 is intended to provide relief to the victim. And the poor in areas such as welfare of the sick. Free coffins for the dead homeless Ready to host a night free to pray that since this project. Provide assistance to the poor hundreds of corpses.

新增海濱銀行慈善基金成立於 2551年12月24日的目的是向受害者提供救濟。和窮人福利等方面的病人。免費為死者棺木無家可歸準備舉辦夜間免費祈禱,因為這個項目。向窮人提供幫助數以百計的屍體。

       มีการดำเนินการด้านศาลเจ้า เพื่อใช้เป็นที่คลายทุกข์ทางใจแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นที่บำเพ็ญกุศลสำหรับผู้มีจิตศรัทธา

             มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด นับตั้งแต่การจัดตั้ง เมื่อ ปี 2551 เป็นต้นมา

Implemented the shrine. Similar to the mental suffering to the public. And it is for charitable donors.

              Foundation activities beneficial to society has always been. Since its establishment a year since 2551.

實施了靖國神社。類似的精神痛苦的市民。它是為慈善捐助者。

             基金會的活動有益於社會的始終。自成立以來2551年以來

     มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ในยามที่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย อัคคีภัย วาตะภัย หรือภัยพิบัติและอุบัติภัยต่าง ๆ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ในการแจกจ่ายถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และนำบุคคลที่มีชื่อเสียง ร่วมกันให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย

Perform charitable foundation. Public and society. In times of hardship caused to the public. Whether it is flood, fire, disaster or catastrophe Yrea and various disasters by providing assistance to people affected. To distribute bags of rice and dry food to a famous person. Together to encourage victims as well.

執行慈善基金會。公眾和社會。在時代的困境對公眾造成的。無論是水災,火災,災害或災難 Yrea和各種災害的影響的人提供援助。要分發袋大米和乾糧到一個有名的人。合作,鼓勵受害者以及。

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized