ผลงานของมูลนิธิ

♥ กิจกรรมสาธารณกุศล 

 เทศกาลกินเจและทิ้งกระจาดประจำปี

      

      

      มูลนิธิจัดให้มีการทำบุญรักษาศีล บริจาคทานแก่ผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเทศกาลกินเจ  โดยจัดให้มีการทำบุญไหว้พระ ไหว้เจ้า รักษาศีลให้บริสุทธิ์ งดเว้นการเข่นฆ่าสัตว์ รับประทานอาหารเจ และแจกทานแก่ผู้ยากไร้

       นอกจากนี้ยังมีพิธีเสริมสิริมงคล สะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตา แก้ปีชง หนุนดวง เสริมโชคลาภ ให้กับผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางแบบจีน เช่น สวดมนต์จีนตลอดปี ฯลฯ เป็นต้น

The Foundation provides merit observe the precepts Charity to the poor every year. During the Vegetarian Festival in October. Philanthropy through a program of merit pay respect to god bless purification treatment. Refrain from killing the animals. Eating vegetarian food. Review and distribute to the poor.

        There is also a ceremony of extra prosperity. John Sado portion destined to solve the year the moon brew extra boost to the fortune of donors such as China, faith in prayer approach China for years, etc. etc.

該基金會提供值得觀察的戒律慈善機構每年向窮人。素食節期間,在十月。慈善事業通過程序的優點瞻仰上帝保佑淨化處理。不殺生的動物。吃素食。審查和發放給窮人。

       還有一個額外的繁榮儀式。約翰佐渡部分注定要解決該年度的月亮泡額外增加的財富的捐助者,如中國,信仰在中國多年的祈禱方式,等等,等等

     

  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 

   มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ และคณะ กต.ตร.สน.เพชรเกษม พร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจบ้าน และอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น ร่วมกันนำข้าวสาร-อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553

 Foundation Board of the Bank increased merit and Ue.ern.sn. Phetkasem. With the volunteer police home Rescue and local volunteers. Bringing together rice – food. And consumer goods To give the brothers the people who flood the nest, T. Stone, A. Kaeng Khoi, Saraburi province on October 24, 2553.

基金會董事會的銀行增加價值和Ue.ern.sn. Phetkasem。隨著志願警察從家中救援和當地志願者。匯集稻 – 食物。及消費品為了給兄弟的人誰洪水鳥巢,噸石材,答:耿科伊,Saraburi省在2553年10月24日。

 

            

 …..เตรียมวางแผนการเดินทางบริเวณหน้ามูลนิธิ และขบวนคาราวานบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย โดยคุณศักดิ์ชัย ศักดิ์เตชะมณี ประธานมูลนิธิ และทีมงาน…..

….. preparing plan traveling in front of foundation Caravan and train relief to help alleviate the trouble for people affected siblings. You Sakchai. Sak Techa Mani. Foundation. And the team …..

…..計劃準備在前面行駛的基礎大篷車和培訓援助,以幫助減輕受影響的兄弟姐妹麻煩的人。你Sakchai。薩克 Techa摩尼。基金會。和團隊…..

     

 

 

 

 กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ 

 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 
โฆษณา