เกี่ยวกับมูลนิธิ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ

เลขที่ กท ๕๔๓ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

ที่ตั้งมูลนิธิ เลขที่ ๑๐๐/๖๑๒ หมู่ที่ ๗ ถนนกาญจนาภิเศก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มือถือ 089-442-2845

โฆษณา