คณะกรรมการมูลนิธิ

 

 

 

 

 

นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์เตชะมณี

ประธานคณะกรรมการ

 

 

 

 

พล.ต.ต. ศานิต  มีพันธุ์                                                      พ.ต.ต.กนกศักดิ์  สุมงคล

รองประธานกรรมการ                                                          รองประธานกรรมการ

 

 

 

นายสมบัติ  แก้วพิลึก

เลขานุการ

 

 

 

นายสุพรรณ์  ปัชชา     ด.ต.อุทัย  ดวงประทีป     นายภราชวิทย์  วรศีลสุวรรณ    จ.ส.ต.ไวพจน์  กุลวงศ์

       เหรัญญิก                       กรรมการ                               กรรมการ                             กรรมการ

 

 

 

นายสมศักดิ์  โพธิ์ศรี           นายอัชฌา  รู้ดี

                                                      กรรมการ                          กรรมการ

โฆษณา